Socrates Comenius - Informacje ogólne


PROGRAM SOCRATES - COMENIUS

Informacje ogólne


      COMENIUS - komponent programu SOCRATES - wspiera inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

      COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:

-
wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli;
-
zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;
-
promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;
-
opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji;
-
promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji;
-
promowanie nauki języków obcych;
-
promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią;
-
podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.

      W ramach programu SOCRATES COMENIUS nasza szkoła realizuje projekt pt. "Uczymy się poprzez dzielenie się tradycją".

      W roku szkolnym 2003/2004 współpracowaliśmy ze szkołami:

-     w Colindres - Hiszpania
-     w Ribe - Dania
-    
w Bristolu
-
Wielka Brytania

      W roku szkolnym 2004/2005 współpracujemy ze szkołami:

-     w Ribe - Dania
-     w Bristolu - Wielka Brytania