Statut szkoły
I. NAZWA SZKOŁY

§ 1. 1. Szkoła posiada nazwę: Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.
  2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Szczepankowo 74.
§ 2.   Ustalona nazwa szkoły jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
Dopuszcza się używanie czytelnego skrótu nazwy szkoły w dokumentacji i informacji okazjonalnej (np. jubileusz szkoły, festyn, dyplomy, nagrody).

II. INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 3. 1. Szkoła jest sześcioklasową szkołą publiczną.
  1a. Rekrutacja do szkoły odbywa się na podstawie wykazu dzieci rocznika rozpoczynającego obowiązek szkolny, sporządzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich Miasta Poznania.
  2. Do szkoły uczęszczają uczniowie, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu zgodnie
z art. 15 pkt. 3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 ze zmianami) i zamieszkują ustalony dla szkoły obwód.
  3. Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne
na to pozwolą.
  3a. Przyjęcie ucznia z innego obwodu odbywa się na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.
§ 4.   Organem prowadzącym szkolę jest Miasto Poznań.
§ 5.   Organem nadzorującym szkołę jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
§ 6.   Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

III. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 7. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  2. Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu swojej pracy edukacyjnej, która polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształtowania umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.
  3. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły poprzez wartościowy, atrakcyjny i nowatorski proces
nauczania.
  4. Umożliwia uczniom rozwijanie sprawności umysłowych i fizycznych oraz
osobistych zainteresowań poprzez:
    a) organizowanie wycieczek, imprez, spotkań z interesującymi osobami, konkursów,
    b) poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne,
    c) organizację zajęć pozalekcyjnych,
    d) realizowanie programu profilaktycznego szkoły stanowiący załącznik Nr 5 do Statutu.
       
  5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez :
    a) realizowanie autorskiego programu wychowawczego stanowiącego załącznik nr l statutu,
    b) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i rozwoju psychofizycznego uczniów,
    c) systematyczne diagnozowanie i obserwowanie uczniów.
     
  6. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez :
    a) organizowanie zajęć świetlicowych,
    b) umożliwienie korzystania z czytelni,
    c) umożliwienie spożywania posiłków,
    d) prowadzenie zajęć kompensacyjnych, korekcyjne -wyrównawczych w tym logopedycznych i z gimnastyki korekcyjnej,
    e) poradnictwo pedagogiczno - psychologiczne,
    f) zapewnienie opieki oraz pomocy materialnej uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej,
    g) współdziałaniu z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki.
     
  7. Zajęcia, o których mowa w punkcie 5 d prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

IV. SPOSÓB WYKONANIA ZADAŃ SZKOŁY

§ 8   Edukacja szkolna przebiega w dwu etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka :
    1) etap I -klasy I-III
    2) etap II -klasy IV-VI
§ 9.   Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.
§ 10.   Kształcenie w I etapie ma charakter całkowicie zintegrowany. Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel (nauczyciele) według ustalonego przez siebie programu i planu dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów.
§ 11.   W II etapie integracji wiedzy nauczanej służy wprowadzenie obok przedmiotów, bloków przedmiotowych i ścieżek edukacyjnych o charakterze wychowawczo - dydaktycznym.
§ 12.   Szkoła dostosowuje sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwia im poznawanie świata w jego jedności i złożoności ; wspomaga ich samodzielność uczenia się; inspiruje ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć; rozbudza ich ciekawość poznawczą oraz motywację niezbędną do dalszej edukacji poprzez :
    - atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
    - stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej,
    - rozwijanie zainteresowań na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
§ 13.   Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez :
  1. Szkolny zestaw programów nauczania, który - uwzględniając wymiar wychowawczy - obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego (załącznik nr 2);
  2. Program wychowawczy szkoły ( załącznik nr l ), który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczyni i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.
  3. Program profilaktyczny (załącznik Nr 5).

V. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 14. 1. Organami szkoły są:
    a) Dyrektor Szkoły,
    b) Rada Pedagogiczna,
    c) Rada Rodziców,
    d) Samorząd Uczniowski.
  2. Dyrektor Szkoły:
    a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
    b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
    c) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
    d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,
    e) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej,
    f) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
    g) przyznaje nagrody i wymierza kary nauczycielom,
    h) dysponuje środkami finansowymi,
    i) opracowuje arkusz organizacyjny,
    j) wydaje polecenia służbowe,
    k) wykonuje czynności związane z awansem zawodowym nauczyciela zgodnie z "Kartą Nauczyciela",
    l) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
    m) realizuje inne zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela",
    n) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne, a w szczególności w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego,
    o) reprezentuje szkołę na zewnątrz,
    p) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
    q) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami szkoły,
    r) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
    s) podejmuje decyzje o zwieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
    t) prowadzi dokumentacje pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
       
  3. Rada Pedagogiczna :
    a) zatwierdza plany pracy szkoły,
    b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
    c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
    d) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
    e) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora,
    f) występuje z wnioskiem do dyrektora o odwołanie z funkcji wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,
    g) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
    h) opiniuje tygodniowy podział godzin,
    i) opiniuje projekt planu finansowego,
    j) opiniuje propozycję Dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć dodatkowych,
    k) wykonuje zadania przewidziane dla rady szkoły zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
    l) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia uczniów z listy,
    m) opiniuje wniosek o zezwolenie uczniowi na prowadzenie indywidualnego programu lub toku nauki,
    n) wyraża opinię w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole.
       
    Rada Pedagogiczna SP-61 jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady.
       
  4. Rada Rodziców stanowi reprezentacje wszystkich rodziców uczniów szkoły. Tworzy się ją według zasad uchwalonych przez ogół rodziców uczniów placówki. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojego działania określający :
- kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców,
- organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
- tryb podejmowania uchwał,
- zasady wydatkowania funduszy.
    Rada Rodziców :
    a) występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
    b) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
    c) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
    d) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły,
    e) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
    f) deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
       
  5. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzecznym ze Statutem Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Samorząd Uczniowski swoje stanowiska podejmuje w formie uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  6. Samorząd Uczniowski :
    a) ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę jego opiekuna,
    b) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli,
    c) reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
    d) przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak :
   
-
prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
   
-
prawo do organizacji życia szkolnego,
   
-
prawo do redagowania ł wydawania gazetki szkolnej,
   
-
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami ł możliwościami organizacyjnymi.
       
§ 15.   Zasady rozwiązywania konfliktów.
  1. Organy Szkoły działają zgodnie z prawem. Podstawową zasadą obowiązującą w szkole jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów. Spory między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor.
  2. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły tj. Radą Rodziców. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowankom. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor szkoły przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
  3. W sprawach spornych pomiędzy uczniami a nauczycielami ustala się co następuje : uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem przewodniczącego klasowego, przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie, sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do wicedyrektora, którego decyzje są ostateczne.

VI. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 16. 1. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat.
  2. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich każdego roku określają rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
  3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki wdanym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany każdego roku przez Dyrektora. Arkusz ten zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
     
§ 17. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
  2. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26.
  3. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza niż 18.
       
§ 18. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich, określonych programem, przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
§ 19. Organizację stałych obowiązków, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
       
§ 20. 1. Podstawową formą pracy w klasach I - III są zajęcia integralne.
  2. Czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny czas ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
  3. Podstawową formą pracy szkoły w klasach IV - VI są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
  4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
  5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż l godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
       
§ 21. 1. Oddział uczniowski można podzielić na grupy.
  2. Oddział można podzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z programu treści nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.
  3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
  4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 4 można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
  5. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
       
§ 22.   Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. : wyrównawczych, specjalistycznych, dodatkowych zajęć nauczania języków obcych, poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
       
§ 23. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
  2. Do zadań nauczyciela biblioteki należy :
    a) opracowania projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
    b) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
    c) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki przed i po lekcjach,
    d) organizowanie konkursów czytelniczych,
    e) przedstawienie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
    f) współpraca z nauczycielami,
    g) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,
    h) zakup i oprawa książek.
       
§ 24. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizuje się świetlicę szkolną.
  2. Grupa wychowawcza w świetlicy nie powinna przekraczać 25 uczniów.
       
§ 25. 1. Uczniowie objęci są opieką psychologiczno -pedagogiczną. Polega ona na :
    a) bezpośredniej i bieżącej opiece wychowawcy klasy,
    b) rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów przez pedagoga i psychologa szkolnego,
    c) diagnozowaniu i terapii dokonywanej przez współpracującą ze Szkołą Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
    d) prowadzeniu zajęć wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz socjoterapeutycznych.
       
§ 26. 1. W szkole tworzy się stanowiska zastępcy dyrektora.
  2. Zakres kompetencji wicedyrektora określa dyrektor.
  3. Wicedyrektor:
    a) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,
    b) opracowuje tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
    c) opracowuje kalendarz imprez szkolnych,
    d) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami określonych przedmiotów,
    e) przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli, o których mowa w pkt. d,
    f) wnioskuje do dyrektora w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,
    g) kontroluje księgi ewidencji uczniów oraz spełnianie przez nich obowiązku szkolnego,
    h) opracowuje materiały analityczne i diagnostyczne dotyczące efektów kształcenia i wychowania,
    i) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora.
       
§ 27. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
  2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. l określają odrębne przepisy.
       
§ 28. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
  2. Odpowiada za efekty pracy wymienionej w ust. 1.
  3. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych swej opiece uczniów.
  4. Do obowiązków nauczyciela ponadto należy :
    a) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
    b) uczestniczenie w szkoleniach z zakresu bhp, organizowanych przez szkołę,
    c) przestrzeganie zapisów statutowych,
    d) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
    e) usuwanie drobnych usterek względnie zgłaszanie dyrektorowi ich występowanie,
    f) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,
    g) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,
    h) kontrolowanie obecności uczniów podczas lekcji,
    i) pełnienie dyżurów podczas przerw zgodnie z opracowanym harmonogramem,
    j) przygotowanie się do prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
    k) dbanie o poprawność językową uczniów,
    l) stosowanie zasad oceniania uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
    m) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,
    n) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
    o) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,
    p) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rad pedagogicznych,
    q) stosowanie nowatorskiej metody pracy i programów nauczania,
    r) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.
       
§ 29. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla tego oddziału oraz jego modyfikacja w miarę potrzeb.
  2. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych, nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych lub wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
  3. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora kierownik zespołu.
  4. Do zadań zespołu przedmiotowego należy :
    a) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
    b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć,
    c) stymulowanie rozwoju uczniów,
    d) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,
    e) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
       
§ 30. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
  2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania, w szkole.
  3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.
  4. Zmiana wychowawcy może nastąpić na uzasadniony wniosek Rady Rodziców złożony u dyrektora szkoły lub gdy sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
  5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
    a) tworzenie warunków wspomagających uczniów,
    b) przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie,
    c) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów.
  6 Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien :
    a) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
    b) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,
    c) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
    d) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
    e) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
    f) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
    g) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
    h) udzielać porad w zakresie możliwości kształcenia się, wyboru zawodu itp.
    i) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji i poszanowaniu godności ludzkiej,
    j) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowania się ucznia,
    k) powiadomić rodziców o przewidywalnym dla ucznia okresowym/ rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu/ roku,
    l) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej powiadomić ucznia o przewidywalnych dla niego stopniach okresowych/ rocznych poprzez wpis do dzienniczka ucznia,
    m) organizować wywiadówki dla rodziców uczniów.
       
  7. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

VII. UCZNIOWIE SZKOŁY

    Prawa ucznia określa się z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka
       
§ 31. 1. Uczeń ma prawo do :
    a) otrzymania informacji na temat zakresu wymagań oraz modelu zachowania,
    b) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
    c) korzystania z tygodniowego rozkładu lekcji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
    d) poszanowania swej godności,
    e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
    f) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
    g) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
    h) nietykalności osobistej,
    i) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
    j) korzystania ze wszystkich pomieszczeń lub urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
    k) reprezentowania szkoły w zawodach, przeglądach i konkursach.
  2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
    a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
    b) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
    c) wystrzegania się szkodliwych nałogów,
    d) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
    e) przestrzegania zasad kultury współżycia,
    f) dbania o honor i tradycje szkoły,
    g) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu szkolnego,
    h) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.
  3. Uczeń ma prawo otrzymać nagrody i wyróżnienia za :
    a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
    b) wzorową postawę,
    c) wybitne osiągnięcia,
    d) dzielność i odwagę.
  4. Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
  5. Ustala się następujące rodzaje nagród :
    a) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
    b) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
    c) dyplom uznania,
    d) nagroda rzeczowa.
  6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły lub rady rodziców.
  7. Wzorowym uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
  8. Ustala się następujące rodzaje kar :
    a) upomnienie wychowawcy,
    b) upomnienie dyrektora,
    c) pisemne upomnienie o nagannym zachowaniu ucznia z powiadomienie rodziców,
    d) zakaz udziału w imprezach,
    e) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału.
  9. Od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem samorządu szkolnego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.
  10. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:
    a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
    b) dopuścił się kradzieży,
    c) wszedł w kolizję z prawem,
    d) demoralizował innych uczniów,
    e) permanentnie narusza postanowienia statutu.
  11. Uczeń może być skreślony z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty na wniosek złożony przez dyrektora szkoły.
       
§ 32. 1. W celu umożliwienia stałego kontaktu i aktywnej współpracy rodziców ze szkołą organizowane są dla nich cykliczne spotkania :
    a) z wychowawcą klasy - dwa razy w semestrze pierwszym, "wywiadówka" i dwa razy w semestrze drugim,
    b) z innymi nauczycielami dziecka - raz w semestrze oraz spotkania, rozmowy indywidualne w miarę zaistniałych potrzeb.
  2. Umożliwia się również udział rodziców w realizowanych wspólnie ze szkołą przedsięwzięciach, imprezach kulturalno - oświatowych, rekreacyjno - sportowych (festyny, wycieczki, rocznice, zabawy itp.).
       
§ 33.   System oceniania w szkole zawiera załącznik nr 3.
       
§ 34.   Regulamin szkolny - załącznik nr 4.
       
§ 35. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo określone są w : ( załącznik Nr 6)
  1 zasadach dotyczących dyżurów między lekcyjnych pełnionych przez nauczycieli obowiązujących w danym roku szkolnym,
  2 zasadach dotyczących zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
  3 regulaminie pracy świetlicy szkolnej,
  4 regulaminie korzystania z sal dydaktycznych, pracowni (komputerowej, przyrodniczej - wywieszone w salach),
  5 regulaminie korzystania z sali gimnastycznej,
  6 regulaminie korzystania z placu zabaw i gier,
  7 zasadach zachowania się uczniów przyjętych w programach wychowawczych i regulaminie szkolnym.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 37. Szkołą posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
§ 38. Szkołą prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 39. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 40. Regulaminy określające działalność szkoły nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem oraz przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi do niej.
§ 41. Statut uchwala i wprowadza w nim zmiany Rada Pedagogiczna.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej  
mgr Barbara Liszewaka - Kasperczak