Wewnątrzszkolny system ocenianiaWewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania w Szkole Podstawowej nr 61
   
§1

My, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 61 w Poznaniu przyjmujemy następujące cele szkolnego systemu oceniania.
1. Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia.
2. Wdrożenie ucznia do systematycznej pracy.
3. Nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania zachowań
pozytywnych i negatywnych.
4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom - informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia.
5. Rozpoznawanie potrzeb uczniów i przy współpracy z rodzicami organizowanie pomocy.
6. Formułowanie oceny.
 
§2

1. Szkoła nasza realizuje I i II etap kształcenia.
•  Rozporządzenie MEN w sprawie podst. programowej z dnia 21 maja 2001
•  Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania z dnia 21 marca 2001 z późniejszymi zmianami z dnia 6 września 2002r + 7 września 2004r
•  Rozporządzenie MEN z dnia 24 stycznia 2000r w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw ze zmianami z dnia 24 kwietnia 2002 oraz 7 czerwca 2002r + 8 kwietnia 2004r

§3
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu w szczególności :
  a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
  b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
3. Rok edukacyjny na każdym poziomie nauczania dzieli się na dwa semestry :
  a) pierwszy semestr trwa od pierwszego dnia roku szkolnego do dnia poprzedzającego ferie zimowe (zgodnie z terminem ogłoszonym przez kuratora),
  b) drugi semestr trwa od pierwszego dnia nauki po feriach zimowych do ostatniego dnia nauki przed feriami letnimi.

§4

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
1. W naszej szkole ocenie podlegają : zachowanie, wiedza, umiejętności oraz aktywność ucznia w zdobywaniu, stosowaniu i przetwarzaniu wiedzy.
2. Przyjmujemy następującą skalę ocen bieżących, semestralnych i końcoworocznych z przedmiotów :
  a) w klasach I - III funkcjonuje kształcenie zintegrowane. Poziom opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych Programem nauczania ocenia się oceną opisową. Szczegóły zawarte w Przedmiotowym Systemie Oceniania - kształcenie zintegrowane.
  b) w klasach IV - VI
poziom opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w zakresie edukacji określa się według skali :
    stopień niedostateczny (1) - ndst
    stopień dopuszczający (2) - dop
    stopień dostateczny (3) - dst
    stopień dobry (4) - db
    stopień bardzo dobry (5) - bdb
    stopień celujący (6) - cel
         
§5

Ocenianie zachowania

1. W klasach I-III zachowanie - rozwój emocjonalny ucznia ocenia się oceną opisową. Kryteria szczegółowe przyjęto w Przedmiotowym Systemie Oceniania - kształcenie zintegrowane.
2. W klasach IV-VI ocenę zachowania (semestralną i końcoworoczną), ustala się według skali:
    - wzorowe                  - wz
    - bardzo dobre          - bdb
    - dobre                       - db
    - poprawne                 - pop
    - nieodpowiednie        - ndp
    - naganne                    - ng
3. Ocenie zachowania podlegać będą następujące elementy:
  a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:
    - aktywność społeczna,
- stosunek do obowiązków szkolnych,
  b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:
    - kultura osobista,
- dbałość o zdrowie swoje i innych.
   
4. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu :
    - opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia,
- samooceny ucznia,
- opinii klasy,
- opinii wszystkich pracowników szkoły.
     
5 Kryteria oceny zachowania w klasach IV - VI
  Ocenę "wzorową" otrzymuje uczeń, który
    - we wszystkich punktach przestrzega Szkolnego Regulaminu
- aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły w szczególności pracuje w :
Samorządzie Uczniowskim, Samorządzie Klasowym i kółkach zainteresowań
- uczestniczy w konkursach
- reprezentuje szkołę na zewnątrz
- Swoim zachowaniem i stosunkiem do obowiązków szkolnych stanowi wzór dla innych ;
- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych
- jest zawsze przygotowany do lekcji / na miarę swoich możliwości /
- nie spóźnia się na lekcje
- nie używa wulgarnego słownictwa
- odnosi się z szacunkiem do starszych
- jest koleżeński wobec rówieśników
  ocenę "dobrą" otrzymuje uczeń, który:
    -  przestrzega Szkolny Regulamin
-  nie ma nieusprawiedliwionej absencji
-  spóźnia się sporadycznie (do 5 razy na semestr)
a w szczególności:
-  nie uczestniczy w bójkach
-  nie zaczepia kolegów
-  nie znęca się nad innymi
  ocenę "poprawną" otrzymuje uczeń, który:
    •  rzadko narusza regulamin
•  w semestrze spóźnił się mniej niż 10 razy
•  nieusprawiedliwiona absencja przytrafia mu się sporadycznie (do 10 godzin na semestr)
  ocenę "nieodpowiednią" otrzymuje uczeń, który:
    •  systematycznie narusza zasady regulaminu
•  nie podejmuje żadnych prób poprawy swego zachowania
•  jego nieusprawiedliwiona absencja przekracza 10 godzin w semestrze>
•  lekceważy obowiązki szkolne i ogólnie przyjęte normy etyczne
  ocenę "naganną" otrzymuje uczeń , który:
    •  systematycznie narusza zasady Szkolnego Regulaminu
•  nie podejmuje działań zmierzających do poprawy
•  jego nieusprawiedliwiona absencja przekracza 20 godzin lekcyjnych
•  ignoruje obowiązki szkolne wszelkie normy społeczne i etyczne, a w szczególności:
- używa wulgarnego słownictwa
- stosuje używki (papierosy , narkotyki , alkohol)
- niszczy mienie
- wymusza pieniądze , przedmioty itp.
- kradnie
   
6 Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :
  a) oceny z zajęć edukacyjnych,
  b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
     
7 Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
     
§6

1. Przyjmujemy następujące kryteria ocen z przedmiotów :
     
  a) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych,
  b) ocenę dopuszczającą (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne :
    - niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,
    - potrzebne w życiu.
    (Wymagania konieczne wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych),
  c) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe :
    - najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
    - łatwe dla ucznia, nawet mało zdolnego,
    - o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,
    - często powtarzające się w programie nauczania,
    - dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
    - określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
    - dotyczące głównie prostych, uniwersalnych umiejętności, w najmniejszym zakresie wiadomości,
  d) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające :
    - istotne w strukturze przedmiotu,
    - bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych,
    - przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,
    - o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
    - użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
    - wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika,
  e) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające :
    - złożone, trudne, ważne do opanowania,
    - wymagające korzystania z różnych źródeł,
    - umożliwiające rozwiązywanie problemów,
    - pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,
    - gwarantujące pełne opanowanie programu,
  f) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające:
- znacznie wykraczające poza program nauczania,
- stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,
    - wynikające z indywidualnych zainteresowań,
    - zapewniające pełne wykorzystanie informacji dodatkowych,
    - wymagające zastosowania rozwiązań nietypowych,
    - zostaje finalistą konkursu wojewódzkiego.

§7
Zasady wewnatrzszkolnego systemu oceniania.


1. Zasada przekazu informacji zwrotnej.

Celem jest bieżące informowanie osób zainteresowanych ocenianiem o czynionych przez ucznia postępach, powodowanie zmiany na lepsze, pomoc w planowaniu dalszych działań.
a) Nauczyciel informuje ucznia o postępach poprzez :
  - rozmowę indywidualną,
  - notatkę, komentarz w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku.
b) Rodzice informowani są o postępach dziecka :
  - poprzez rozmowę indywidualną (w razie potrzeby),
  - w czasie ogólnoklasowych zebrań z rodzicami,
  - w czasie cotygodniowej konsultacji (dyżuru pedagoga),
  - telefonicznie ( w razie potrzeby),
  - poprzez notatkę pisemną (dzienniczek, list, zeszyt przedmiotowy).
     

2. Zasada jawności.
Każdy aspekt podlegający ocenianiu w każdej jego fazie musi być znany uczniom oraz ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
- nauczyciel na początku każdego roku informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z danego przedmiotu i zachowania,
- uczeń zna kryteria każdej z form aktywności podlegającej ocenie,
- uczeń jest informowany na bieżąco o ocenie i wynikających z niej
konsekwencj ach,
- sprawdzone, ocenione i opatrzone komentarzem prace kontrolne, uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu w czasie nie dłuższym niż 14 dni.

3. Zasada dokumentowania postępów ucznia.
  Poziom osiągnięć ucznia udokumentowany jest zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w celu gromadzenia informacji o uczniu dla wnioskowania o jego osiągnięciach edukacyjnych. Nauczyciel wprowadza różnorodne formy dokumentowania uwzględniając specyfikę przedmiotu.
a) Nauczyciel może stosować następujące sposoby notowania postępów ucznia :
  - oceny,
  - punktacja
  - ocena opisowa
  - gromadzenie prac pisemnych oraz innych wytworów, prac uczniów .
b) Szczegółowe sposoby notowania postępów ucznia omówione są w przedmiotowych systemach oceniania.

4. Zasada systematyczności.
  Ocenianie jest procesem towarzyszącym nauczaniu w sposób ciągły, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie w celu wdrażania ucznia do systematycznej pracy.
a) Ustala się następującą ilość ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym :
  - jedna godzina tygodniowo - minimum trzy oceny,
  - dwie godziny tygodniowo - minimum cztery oceny,
  - trzy godziny tygodniowo - minimum pięć ocen,
  - cztery i więcej godzin tygodniowo - minimum sześć ocen.
b) Częstotliwość oceniania określona jest szczegółowo w przedmiotowych systemach oceniania.

5. Zasada poprawiania ocen.

Nauczyciele stwarzają warunki i określają kryteria poprawiania ocen uczniom w szczególnych przypadkach.
- uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny w formie ustalonej przez nauczyciela (szczegółowe zasady poprawiania ocen określono w przedmiotowych systemach oceniania),
-
w przypadku uzyskania w takiej sytuacji oceny niższej uczeń pozostaje przy ocenie wyższej,
- w uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe powtórne stworzenie warunków do realizacji danego wymagania, nauczyciel może odmówić uczniowi prawa poprawienia uzyskanej oceny.

6. Zasada oceniania różnorodnych form aktywności uczniów.

Uwzględniając zróżnicowane możliwości zaprezentowania osiągnięć przez poszczególnych uczniów nauczyciel stosuje różnorodne formy oceniania mając na uwadze specyfikę przedmiotu.
a) Przedmiotem oceny mogą być :
  - ustne odpowiedzi z dwóch ostatnich tematów,
  - kartkówka - niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej, nieprzekraczająca 15 minut i obejmująca materiał z dwóch ostatnich tematów,
  - sprawdzian (prace klasowe, testy) - zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisem do dziennika. Maksymalna ilość prac tego typu - dwie tygodniowo, jedna dziennie.
  - prace uczniowskie,
  - zadania domowe,
  - zeszyty i ćwiczenia,
  - aktywność na lekcji,
  - sprawdzenie wyników nauczania wyznaczone przez dyrektora.
b) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków.

7. Zasada podmiotowości i indywidualizacji.

Nauczyciel dostosowuje stopień trudności i zakres treści podlegających ocenie do możliwości indywidualnych uczniów.
- nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, umożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

8. Zasada klasyfikowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianu.

1
Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i oceny zachowania według obowiązującej skali.
2.
Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na dwa tygodnie przed końcem pierwszego semestru.
3.
Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu ocen opisowych ze wszystkich edukacji oraz oceny zachowania.
4.
Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według obowiązującej skali.
5.
Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych). O przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym, należy poinformować - ucznia i jego rodziców, na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych).
6.
Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.(pkt. 21)
7.
Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, klasy, wszystkich nauczycieli uczących i dokonaniu przez ucznia samooceny
8.
Stopień ustalony przez nauczyciela i ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę zgodnie z postanowieniami zarządzenia, nie mogą być uchylone ani zmienione decyzją administracyjną.
9.
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego.
10.
Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
11.
W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zamiast oceny, należy w dokumentacji stwierdzającej przebieg nauki ucznia wpisać w odpowiedniej rubryce - "zwolniony".
12.
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest postaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
13.
Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
14.
Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami jednak nie dłuższym niż dwa tygodnie od zakończenia semestru.
15.
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
16.
Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
17.
Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie :
  a) dyrektor szkoły, albo inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą w szkole,
  b) nauczyciel uczący danego przedmiotu-jako egzaminator,
  c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji.
18.
Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji.
19.
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu oraz wynik egzaminu. Do protokołu dołącza się pytania, odpowiedzi pisemne ucznia oraz zwięzłą informację o wypowiedziach ustnych ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz stopień.
20.
Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
21.
Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku końcowo rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
22.
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
23. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
24
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący,
  c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
25.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 24 pkt. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
26.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający : skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustanych odpowiedziach ucznia.
27.
Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
28.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 29.
29
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są określone w szkolnym planie nauczania w klasie programowo wyższej.
30.
Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, oraz przystąpił do sprawdzianu o którym mowa w pkt. 31.
31
W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej "komisją okręgową", przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej "sprawdzianem". - Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.
  - Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.
32.
Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i w formie dostosowanej do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.
33.
Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
34.
Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. Przepisy punktów 32 i 33 stosuje się odpowiednio.
35.
W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku sprawdzianu wpisuje się "zwolniony".
36.
Wyniki sprawdzianu ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
37. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.
38.
Wynik sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły. Wynik sprawdzianu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przesyła do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych , a w przypadku o którym mowa w pkt. 33
  - do dnia 31 sierpnia danego roku.
39. Zaświadczenie, o którym mowa w punkcie 38, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom.
40. Przewodniczący zespołu egzaminatorów, sporządza protokół przebiegu sprawdzianu.
  1) Przewodniczący zespołu egzaminatorów, sporządza protokół przebiegu prac tego zespołu.
  2) Protokoły, o których mowa w ust. l i 2, podpisują członkowie odpowiednich zespołów.
41
Protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.
42 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
43 W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
44 Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 43 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
45 W skład komisji wchodzą:
  1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
  b) kierownicze - jako przewodniczący komisji,
  c) wychowawca klasy,
  d) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  e) pedagog,
  f) psycholog,
  g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  h) przedstawiciel rady rodziców.
46 Nauczyciel, o którym mowa w ust. 45 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
47 Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
48 Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  a) skład komisji,
  b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 43 pkt 1,
  c) zadania (pytania) sprawdzające,
  d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  a) skład komisji,
  b) termin posiedzenia komisji,
  c) wynik głosowania,
  d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
49 Do protokołu, o którym mowa w ust. 48 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
50 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 43 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
51 Przepisy ust. 42-49 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
     

9. Zasada przyznania nagród, wyróżnień i kar.

1. Celem nagradzania jest motywowanie uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce.
2. Nagrodę lub karę może otrzymać : uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów.
3. Nagroda może być przyznana za :
  - wyróżniające i wzorowe wyniki w nauce,
  - wzorową postawę,
  - pracę na rzecz szkoły,
  - wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu,
  - 100 % frekwencję.
4. Nagrody przyznaje dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
5. Ustala się następujące rodzaje nagród :
  - pochwała wychowawcy udzielona indywidualnie lub na forum klasy,
  - pochwała Samorządu Uczniowskiego lub innej organizacji uczniowskiej udzielona indywidualnie, wobec klasy, wobec uczniów na apelu grupy wiekowej,
  - pochwała dyrektora szkoły udzielona indywidualnie wobec klasy, wobec uczniów na apelu grupy wiekowej lub wobec Rady Pedagogicznej,
  - nagroda rzeczowa, dyplom uznania lub puchar ( w zależności od środków finansowych),
  - list pochwalny dla ucznia lub rodziców,
  - stypendium dla najzdolniejszych uczniów przyznawane przez Wydział Oświaty.
6. Fakt uzyskania nagrody znaczącej (finaliści konkursów przedmiotowych) powinien być odnotowany na świadectwie szkolnym.
7a. Uczeń klasy IV i V otrzymuje promocję z wyróżnieniem, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
7b. Uczeń klasy szóstej otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem,który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
7c. Tytuł "Ucznia z klasą" otrzymuje uczeń po zakończeniu szóstej klasy, który w ostatnich trzech latach uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie.
8. Kara może być udzielona za :
  - nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego,
  - nieprzestrzeganie zarządzenia osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do wydania w. w. ,
  - naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych faktami oraz odpowiednim orzeczeniem.
9. Kara może być udzielona w następującej formie :
  - upomnienie wychowawcy,
  - upomnienie dyrektora,
  - pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
  - zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
  - przeniesienie do innej klasy,
  - ponoszenie przez rodziców kosztów naprawy, udowodnionej uczniowi dewastacji.
10. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.